Sastanci tijela društva

Zapisnik sa sastanka Upravnog odbora održanog 3. veljače 2021.g.

Prisutni: Nevenko Kraševac – predsjednik Društva, Zdravko Petrovečki – dopredsjednik, Čedo Branković – član, Branka Domitrek – član, Danica Ferenčak – član

Dnevni red:

 1. Utvrđivanje adrese Društva
 2. Biranje tajnika i blagajnika
 3. Cijena članskih markica za 2021.g.
 4. Uređivanje internetske stranice
 5. Sufinanciranje prijevoza osoba koje nisu članovi PD Runolist-Oroslavje
 6. Definiranje plaćanja troškova prijevoza na izletima privatnim automobilima
 1. Adresa Društva je Krušljevo selo 229h, Članovi UO se slažu da nadalje službena adresa ostane ista.
 2. Za tajnicu je jednoglasno izabrana Danica Ferenčak, za blagajnicu je jednoglasno izabrana Branka Domitrek.
 3. Dosadašnja cijena markica za članske iskaznice je bila: za umirovljenike 50 kn, za zaposlene 70 kn, Upravni odbor se jednoglasno složio da cijene ostanu iste.
 4. Uređivanje internetske stranice je do sada vodio Čedo Branković i dogovoreno je da još 2-3 mjeseca on nastavi, a kasnije preuzme Danica Ferenčak, Branka Domitrek će formirati novu facebook stranicu Društva i uređivati je po potrebi.
 5. Sudionici izleta koji nisu članovi PD Runolist-Oroslavje snose troškove prijevoza na izletima koje sufinancira Društvo uvećane za 50% u odnosu na članove Društva. Odluka je donesena jednoglasno.
 6. Troškovi prijevoza na izletima privatnim automobilima se ubuduće definiraju na način da: a) vozači ne sudjeluju u podjeli troškova prijevoza (benzin i cestarina), b) troškovi svih automobila se zbrajaju i dijele na broj sudionika izleta (osim vozača)

U Oroslavju, 3.veljače 2021.                                                                        Zapisničar: Danica Ferenčak


Zapisnik sa Izborne skupštine Planinarskog društva Runolist 2021. godine, Oroslavje

Skupština se održavala elektronskim putem od 10. siječnja 2021. do 31. siječnja 2021. godine. Zbog epidemiološke situacije s virusom COVID-19, Skupština se nije mogla održati neposredno tako da se održala elektronskim putem, kontaktom poznatih e-mail adresa članova Društva.

Skupštinu je sazvao predsjednik Društva, a prije toga je održana elektronska sjednica Upravnog odbora Društva na kojoj  je prihvaćen prijedlog plana rada i dnevnog reda Skupštine.

Točke dnevnog reda:

1. Izbor radnih tijela Skupštine – (Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika), utvrđivanje broja učesnika i kvoruma.
– U radno predsjedništvo predlažu se Čedo Branković  za predsjedavajućeg, te Zdravko Petrovečki i Danica Ferenčak za članove.
– Za zapisničara se predlaže tajnica Danica Ferenčak, a za ovjeritelje zapisnika Branka Domitrek i Mićo Jaković. 

2. Izvješća za 2020.g.
2.1. Izvješće o radu
2.2. Financijsko izvješće
2.3. Izvješće Nadzornog odbora
2.4. Izvještaj Suda časti.

3. Diskusija i usvajanje po navedenim izvješćima, te razriješenje dosadašnjih obnašatelja dužnosti

4. Izbor kandidacijskog povjerenstva

5. Izbor tijela Društva 
5.1. Izbor Predsjednika 
5.2. Izbor Dopredsjednika 
5.3. Izbor Likvidatora 
5.4. Izbor ostalih članova Upravnog odbora (tri člana) 
5.5. Izbor članova Nadzornog odbora (tri člana) 
5.6. Izbor Suda časti (tri člana)

6. Donošenje plana rada za 2021. g.

7. Donošenje financijskog plana za 2021. g.

8. Razno – pitanja i prijedlozi

Izvješća o radu, financijsko izvješće, izvješće NO i izvješće Suda časti nalaze se u prilogu zapisnika.

Prisutni članovi su jednoglasno prihvatili izvješća pod točkom 2., te većinom glasova prihvaćaju razriješenje dosadašnjih obnašatelja dužnosti.

U kandidacijsko povjerenstvo predlažu se Anđa Kelečić, Nevenko Kraševac i Goran Tudor.

Prijedlozi kandidata za tijela Društva zaprimali su se od 11. siječnja do 17. siječnja 2021.g. na adresi elektronske pošte pd.runolist.oroslavje@gmail.com.

Temeljem prijedloga članova izabrani su sljedeći kandidati:

 • Za predsjednika Društva je većinom glasova izabran Nevenko Kraševac
 • Za dopredsjednika Društva je većinom glasova izabran Zdravko Petrovečki
 • Za likvidatora je većinom glasova izabran Zdenko Jecić
 • Tri člana Upravnog odbora: Čedo Branković, Branka Domitrek i Danica Ferenčak
 • Tri člana Nadzornog odbora: Goran Tudor, Nada Branković i Anđa Kelečić
 • Tri člana Suda časti : Jadranka Tudor, Miro Šiprak i Nina Jecić

Plan rada za 2021.g. se nalazi u prilogu ovog zapisnika. Financijski plan za 2021.g. se nalazi u prilogu ovog zapisnika. Pod točkom razno nije bilo pitanja ni komentara.

Broj prisutnih članova na ovoj elektronskoj Skupštini je 17. Skupština je završila 31. siječnja 2021. godine.

U Oroslavju  3. veljače 2021. 

Ovjerovitelji zapisnika:                                                                 Zapisničar:
Branka Domitrek                                                                          Danica Ferenčak
Mićo Jaković


Zapisnik s redovite godišnje skupštine Planinarskog Društva Runolist, Oroslavje održane 17.1.2020. u 18 sati u gradskim prostorijama Milana Prpića 80

Dopredsjednik Društva Zdravko Petrovečki otvara Skupštinu, pozdravlja sve prisutne, predlaže dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor Verifikacijskog povjerenstva
4. Izviješće Verifikacijskog povjerenstva o broju prisutnih članova
5. Izviješće o radu u 2019.
6. Financijsko izviješće za 2019.
7. Izviješće Nadzornog odbora o pregledu financijskog poslovanja

8. Izviješće Suda časti
9. Diskusija po navedenim izvješćima
10. Glasovanje o izvješćima pod točkama 5., 6., 7. i 8.
11. Plan rada i financijski plan za 2020.
12. Diskusija o predloženim planovima za 2020., te njihovo prihvaćanje
13. Biranje jednog člana Suda časti i jednog člana Nadzornog odbora
14. Razno – pitanja i prijedlozi

 1. Prisutni članovi PD Runolist-Oroslavje jednoglasno usvajaju dnevni red
 2. U radno predsjedništvo se biraju: Zdravko Petrovečki – dopredsjednik, Deni-Danica Ferenčak – tajnica, Branka Domitrek – zapisničar, Nada Branković – ovjerovitelj zapisnika, Ankica Jagečić – ovjerovitelj zapisnika
 3. U verifikacijsko povjerenstvo se biraju: Branko Kraševac i Mićo Jaković
 4. Verifikacijsko povjerenstvo izvještava o broju prisutnih članova, 19 članova je prisutno na Skupštini
 5. Tajnica Društva izvještava o radu u 2019.
 6. Blagajnica Društva Ana Kurilj čita financijsko izvješće: prihodi su 6.985,08, rashodi su 5.312,82
 7. Branka Domitrek u ime Nadzornog odbora izvještava o pregledanom financijskom poslovanju u 2019., Nadzorni odbor je konstatirao da su financije u redu.
 8. Miro Šiprak kao član Suda časti izvještava da Sud nije imao posla u 2019.
 9. Nije bilo nikakve diskusije
 10. Članovi jednoglasno prihvaćaju izvješća pod točkama 5., 6., 7. i 8.
 11. Dopredsjednik predlaže plan rada u 2020.: plan pohoda u 2020. i financijski plan. Planirani prihodi 6.800,00 kn i rashodi 5.500,00 kn.
 12. Članovi jednoglasno prihvaćaju plan rada u 2020.
 13. Tajnica Društva predlaže nove članove za Nadzorni odbor i Sud časti: u Nadzorni odbor je predložena Verica Petrovečki, a u Sud časti Ankica Jagečić. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
 14. Nije bilo pitanja pod točkom razno. 
 15. Skupština je završila u 19:30.

U Oroslavju, 17.01.2020.

Ovjerovitelji zapisnika: Nada Branković, Ankica Jagečić                         Zapisničar: Branka Domitrek


Zapisnik s redovite godišnje skupštine Planinarskog društva “Runolist”, Oroslavje održane 18.1.2019. 

Skupština Društva održana je u Društvenom domu Gornje Oroslavje s početkom u 18 sati. Predsjednik Društva Čedo Branković pozdravlja sve prisutne i otvara godišnju Skupštinu. Predlaže sljedeći dnevni  red:

 1. Otvaranje godišnje Skupštine i usvajanje dnevnog reda
 2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor Verifikacijskog povjerenstva
 4. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva o broju prisutnih članova
 5. Izvješće o radu u 2018.
 6. Financijsko izvješće za 2018.
 7. Izvješće Nadzornog odbora 
 8. Izvješće Suda časti
 9. Diskusija po navedenim izvješćima
 10. Glasovanje o izvješćima pod točkama 5.,6.,7. i 8.
 11. Plan rada i financijski plan za 2019.
 12. Diskusija o predloženim planovima za 2019. te njihovo prihvaćanje
 13. Biranje jednog člana Suda časti
 14. Razno – pitanja i prijedlozi

Ad 1. Prisutni članovi Društva jednoglasno prihvaćaju Dnevni red.
Ad 2. Predsjednik Društva predlaže u radno predsjedništvo članove: Zdravko Petrovečki i Deni Danica Ferenčak, za zapisničara Deni – Danicu Ferenčak, za ovjerovitelje zapisnika: Mićo Jaković i Ana Kurilj. Prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju sva tri prijedloga.
Ad 3. Predsjednik Društva predlaže u verifikacijsko povjerenstvo članove: Branka Domitrek, Nevenko Kraševac i Miro Šiprak. Članovi jednoglasno prihvaćaju prijedlog.
Ad 4. Verifikacijska povjerenstvo broji članove i izvještava da je prisutno 20 članova Društva.
Ad 5. Predsjednik Društva izvještava o radu Društva u 2018. te se zahvaljuje svim planinarima za sudjelovanje na društvenim izletima.
Ad 6. Blagajnica Ana Kurilj podnosi financijsko izvješće. 
Ad 7. Predsjednik Nadzornog odbora Goran Tudor podnosi izvješće za 2018. Svi članovi Nadzornog odbora dobili su financijski izvješće. Pregledom financijskog i općeg poslovanja nisu utvrđene nepravilnosti u radu Društva.

Ad 8. Članica Suda časti Jadranka Tudor izvještava o radu Suda časti u 2018. Nije bilo nikakvih problema u Društvu te Sud časti nije imao potrebe za radom.
Ad 9. Nije bilo diskusije.
Ad 10. Članovi jednoglasno prihvaćaju sva  izvješća.
Ad 11. Predsjednik Društva je u dogovoru sa vodičima izradio plan izleta za 2019. Planirana su 24 izleta, od toga 4 dvodnevna i 20 jednodnevnih. Na prvom izletu ove godine (u organizaciji  PD Zabočke steze) sudjelovalo je 9 članova Društva. Planiran zimski uspon u veljači ovisiti će o vremenskim prilikama. U lipnju je planiran izlet na Banovinu i Kordun koji je bio odgođen prošle godine, te su stavljena dva alternativna datuma.
Što se tiče financijskog plana u 2019., isti je kao i za prethodnu godinu. Planirana je financijska pomoć od grada Oroslavja u iznosu od 5000 kn, od članarina  2200 kn, ukupan planirani prihod iznosi 7200kn. Planirani rashod: markice 1000 kn, 200 kn banka, 150 kn časopis Hrv. Planinar, 150 kn izrada fotografija,  600 kn troškovi Skupštine, 500 kn nepredvidivi troškovi.
Ad 12. Članovi jednoglasno prihvaćaju plan rada u 2019. i jednoglasno prihvaćaju financijski  plan.
Ad 13. U 2018. je preminuo član Društva Veljko  Bahmet, koji je ujedno bio i član Suda časti, te je stoga potrebno izabrati novog člana Suda časti. Predsjednik predlaže da to bude Miro Šiprak, a članovi jednoglasno prihvaćaju prijedlog.
Ad 14. Josip Jagečić se zahvaljuje kolegama planinarima što su u 2018. tradicionalno druženje održali i proveselili se u njegovoj vikendici i također predlaže da se i ove godine družimo na istom mjestu. Predsjednik se u ime Društva zahvaljuje.
Miro Šiprak postavlja pitanje da li je moguće izraditi društvene majice koje bi članovi kupili i mogli nositi na izlete, te na taj način reklamirali Društvo. Povela se diskusija na tu temu, dogovoreno je da će Branka Domitrek ispitati cijene majica. Nakon što se saznaju konkretne informacije sastati će se Upravni odbor i raspraviti o tom prijedlogu.

Predsjednik Društva zahvaljuje svim prisutnima na dolasku i zaključuje Skupštinu u 19 sati.

U Oroslavju, 21.1.2019.

Zapisničar:  Deni Danica Ferenčak                          Ovjerovitelji zapisnika: Ana Kurilj i Mićo Jaković